Informatie en artikelen over het Engelermeer. O.a. over de toekomst van het natuurgebied, de oeverzwaluwwand en de vleermuiskelder.

doorkijkje 2 s

Ligging: het Engelermeer is de naam van een recreatieplas en het omliggende recreatiegebied ten noordwesten van 's-Hertogenbosch. De plas is genoemd naar het plaatsje Engelen, dat ten oosten van het Engelermeer aan de Dieze ligt.

Omvang: ongeveer  58 ha.

Toegang: vrij op de paden. Honden aan de lijn.
Beheer: Staatsbosbeheer (natuurgebied), Gemeente 's-Hertogenbosch (recreatiegebied). 

 

 

 

Geschiedenis

Meer sDe plas is waarschijnlijk een restant van een oude stroomgeul van de Maas of de Dieze van vóór de 13e eeuw. Voor het uitgraven van de Bergsche Maas in het begin van de 20e eeuw, werd bij hoge waterstanden van de Maas het systeem van de Beerse Maas gebruikt om het overtollige water via de Beerse Overlaat af te laten vloeien. Dat stroomde dan vanaf Grave naar 's-Hertogenbosch en belemmerde de afvoer van het water van de Aa en de Dommel. Dit laatste water stroomde dan de Vughtse Gement in, deels naar het westen ten noorden van de Drunense Duinen in de richting van Waalwijk en het Oude Maasje, deels echter in noordoostelijke richting voorlangs de keerdijk van Vlijmen naar Bokhoven, waar een overlaat het water alsnog in de Maas kon doen stromen. Een deel van de stroomgeul van die laatste route bleef permanent met water gevuld en heette het Engelermeer.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de plas gebruikt voor uitgebreide zandwinning, daardoor vergroot en uiteindelijk ingericht als recreatieplas, met uitzondering van het ondiepe noordelijk gedeelte dat een natuurgebied werd. Al vlak na de zandwinning werd het Engelermeer zeer geliefd bij windsurfers, een sport die op dat moment nog in kinderschoenen stond. Verdere zandwinning ging gepaard met vergroting van de plas tot meer dan 100 ha.

Het natuurgebied

landgeiten s58 ha van het gebied Engelermeer wordt beheerd door Staatsbosbeheer als natuurgebied. Dit omvat een eendenkooi, open water, moerasbos, veenmosarm rietland en cultuurland. Het moerasbos behoort tot het elzenrijk essen-iepenbos en het droog essen-iepenbos. In 1990 werden landgeiten ingeschaard om het oprukkende struikgewas in te tomen. Het riet wordt tegenwoordig gemaaid in plaats van afgebrand. De eendenkooi is niet meer in gebruik het nu een rustgebied voor watervogels.

 

 

Oeverzwaluwenwand2014 sVan 2009-2011 werd het Plan Haverleij uitgevoerd. Dit voorzag in een betere toegankelijkheid door de aanleg van wandelpaden en dergelijke. Ook werden er voorzieningen aangelegd voor de Ooievaar en de Oeverzwaluw, zoals een oeverzwaluwenwand, die omstreeks 2005 werd aangelegd. Deze vogel broedde hier al sinds het begin van de afgravingen. Ook een vleermuiskelder werd in 2005 gebouwd.

 

 

 

Kaartje Engelermeer Verzamelpunt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zwaluwenwand-cSinds er zand gewonnen wordt uit de grond bij Engelen worden er oeverzwaluwnesten aangetroffen in de zandbergen. Deze bergen dienen wel een steile kant te hebben en het zand moet stevig genoeg zijn.
Omdat aan deze voorwaarden niet altijd voldaan wordt is een aantal jaren geleden onder de bezielende leiding van Henk Verweij een kunst-oeverzwaluwenwand geplaatst met aangrenzende vleermuizenkelder.
De wand bestaat uit een betonnen wand van ca. 25 m lang en 2 m hoog en bevat ca. 150 gaten. Achter tegen de wand aan ligt een berg zand die inmiddels met gras bedekt is. De gaten in de wand zijn met zand gevuld zodat de oeverzwaluwen hier een nest kunnen graven dat wel 1 m diep kan zijn.
In het voorjaar worden de oude nesten verwijderd en de gaten weer met vers zand gevuld. De oeverzwaluwen zijn (terecht) erg kritisch op de structuur van het zand want dit mag geen stenen of kleiklompjes bevatten. Verder moet de aanvliegroute naar de nestwand vrij zijn van obstakels.

Pagina 1 van 2

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.

Belangrijke pagina's

Lijst met belangrijke pagina's

© 2018 IVN 's-Hertogenbosch e.o.